Onenigheid of niet, bestuurders van het voortgezet onderwijs in Hoogeveen moeten met elkaar om tafel. De gemeente Hoogeveen verwacht een gezamenlijke visie op de toekomst van RSG Wolfsbos en het Roelof van Echten College (RvEC).

De scholengemeenschappen liggen bepaald niet op een lijn over toekomstige manieren van samenwerking. De gemeente richt zich echter op een punt waar de scholen het wel over eens zijn: de afname van het aantal leerlingen de komende jaren. “De daling wordt onderschreven, net als de opgave voor het realiseren van een passende huisvesting voor het totale voortgezet onderwijs in Hoogeveen”, stelt het college van burgemeester en wethouders in een brief.

En dus moeten “beide schoolbesturen ook gezamenlijk antwoord geven op vragen zoals welk onderwijsaanbod gewenst wordt in Hoogeveen en welke faciliteiten hiervoor benodigd zijn”.

Krimp

Sinds 2010 is het aantal middelbare scholieren in Hoogeveen met ruim 500 afgenomen naar 3.448 in 2020. De verwachting van de scholen zelf en van analysebedrijf Pronexus is dat het aantal de komende jaren verder terugloopt naar zo’n 3.000 leerlingen.

Dat brengt onzekerheden met zich mee, want hoe zal de verdeling van die leerlingen zijn over de scholen? En is het nog rendabel om specifieke vakken aan te bieden als maar een paar leerlingen dat willen volgen? Samenwerking kan een oplossing bieden, zo kunnen scholen bepaalde lokalen of docenten samen betalen, zodat het aanbod in Hoogeveen blijft bestaan.

De scholen kibbelen echter over hoe die samenwerking eruit moet gaan zien. RvEC wil snel toewerken naar nauwere samenwerking en verwijt RSG Wolfsbos getreuzel. Wolfsbos wil zich eerst focussen op een nieuw schoolgebouw en stap voor stap kijken wat mogelijk is. Pas als die samenwerking bevalt willen zij een (bestuurlijke) overwegen als slotstuk van een goed traject.

Minder geld gemeente

De gemeente houdt zich op de vlakte over het gehakketak, wethouder Derk Reneman wil niet reageren en verwijst naar de brief van het college. Daarin staat dat de gemeente verantwoordelijk is voor de huisvesting. Scholen ontvangen jaarlijks geld per leerling, zodat zij voorzieningen en onderwijs naar eigen inzicht op elkaar af kunnen stemmen. Met de krimp van het aantal leerlingen wilde de gemeente minder geld beschikbaar stellen voor de huisvesting. Dat plan ging, na bezwaren van de scholen, van tafel.

“Dit betekende dat niet langer de bezuiniging het onderwerp van gesprek was met de schoolbesturen, maar de daling in het aantal leerlingen en de consequenties voor huisvesting en de financiële gevolgen daarvan”, legt de gemeente uit.
De gesprekken over de krimp en gevolgen startten vorig jaar en wat de gemeente betreft gaan die verder. De scholen moeten van de gemeente samen duidelijk maken wat er nodig is aan ruimte. “Hierin moet ook rekening worden gehouden met de gerealiseerde nieuwbouw van het RvEC en de nog te realiseren huisvestingsplannen van RSG. In dit traject moeten beide schoolbesturen ook gezamenlijk antwoord geven op vragen zoals welk onderwijsaanbod gewenst wordt in Hoogeveen en welke faciliteiten hiervoor benodigd zijn.”

Hoogeveen verwacht dus dat de scholen om tafel gaan, waarbij ook manieren van samenwerking weer op tafel komen. “Ook zal de uitkomst moeten zijn hoe wordt omgegaan met verschuivingen in leerlingaantallen tussen schoolbesturen en hoe huisvesting en faciliteiten worden ingezet en gedeeld. Dit om onder andere inefficiënt gebruik van voorzieningen en financiële risico’s zoveel mogelijk te beperken.”