Rechten foto: RTV Drenthe

Dat het Roelof van Echten College en het RSG Wolfsbos in Hoogeveen in de toekomst meer samen moeten werken, daar zijn de bestuurders van het voortgezet onderwijs het over eens. Maar op welke manier, daarover is flinke discussie.

RSG Wolfsbos werd afgelopen week ‘onaangenaam verrast’ door een brief en de houding van het Roelof van Echten College (RvEC) over de toekomst van het voortgezet onderwijs in Hoogeveen. Beide scholengemeenschappen zijn al jaren in gesprek om te kijken op welke manieren er samengewerkt kan worden. Met name de manier waarop gebouwen worden gebruikt en gedeeld, zorgt voor hoofdbrekens. Het RvEC wil tempo maken, maar vindt dat er bij RSG Wolfsbos wordt getreuzeld. Volgens RvEC wordt de urgentie om samen te werken niet of minder gevoeld bij de collega’s.

Verschillende ideeën

“We moeten een stap zetten om intensief samen te werken”, stelt Albert Weishaupt, de bestuurder van het Roelof van Echten College. “Maar die stap zetten we momenteel gewoon niet. Echt samenwerken gaat verder dan gezamenlijk een keer de vlag hijsen.”

Volgens RSG Wolfsbos is er geen twijfel over de urgentie tot samenwerking, maar zijn de ideeën daarover verschillend. “Ik wil vooropstellen dat Wolfsbos en RvEC eenzelfde visie delen waar het gaat om kwalitatief goed en toekomstbestendig onderwijs en verdergaande samenwerking tussen beide VO-scholen”, schrijft directeur-bestuurder van RSG Wolfsbos, Dries Koster, in een brief aan de gemeente. Een toelichting op de brief wil Koster niet geven. “RvEC wil de samenwerking vorm geven vanuit een bestuurlijk gefuseerde organisatie, voor RvEC de ‘optimale route’. Wolfsbos wil de samenwerking vormgeven en uitbreiden langs de lijnen van de inhoud, zoals momenteel ook plaatsvindt bij Sterk Techniek Onderwijs en VMBO”, schrijft hij.

Waarom samenwerking nodig is

Met het oog op toekomstige krimp van het aantal leerlingen in de regio, kijken de christelijke (RvEC) en openbare (Wolfsbos) scholen hoe ze naast elkaar kunnen bestaan. Door meer samen te werken, kunnen kosten worden bespaard. “Kostbare faciliteiten (bijvoorbeeld praktijklokalen techniek en keukens) kunnen gezamenlijk worden aangeschaft”, geeft het RvEC als voorbeeld.

Ook zouden de scholen gebruik kunnen maken van elkaars gebouwen. Zo kan geld niet ‘in stenen’ gaan zitten, maar in onderwijskwaliteit worden geïnvesteerd. Geld dat sowieso minder beschikbaar is, door bezuinigingen van de gemeente.

Als er geen samenwerking op gang komt en een school een laag aantal leerlingen heeft, kan dat ten koste gaan van de breedte van het onderwijsaanbod in Hoogeveen. “Om het vege lijf te redden zal een school wellicht ‘onrendabele opleidingen’ moeten afstoten”, schetst het RvEC. Doemscenario is dat een school zo weinig leerlingen overhoudt, dat samenwerking niet meer mogelijk is.

RSG Wolfsbos wil nieuwbouw

Dries Koster van RSG Wolfsbos heeft andere prioriteiten. Hij is bezig met een nieuw onderkomen voor zijn school. “Wolfsbos moet iets”, meldt Koster. Volgens hem voldoen de huidige gebouwen niet aan de eisen van deze tijd, bijvoorbeeld op het gebied van binnenklimaat. Actie is dus hoe dan ook nodig, en nieuwbouw is wat hem betreft de beste optie. Mede door de lage rentestand vindt hij het nu interessant om door te pakken.

In mei of juni wil hij de nieuwbouwplannen aan de gemeente voorleggen. Koster: “De nieuwbouw van Wolfsbos zal daarbij een extra bijdrage kunnen leveren door meer en verdergaande mogelijkheden tot samenwerking.”

RvEC

Sinds 2014 is het Roelof van Echten College ondergebracht op het Bentinckspark. Dat gebouw werd gebouwd met het oog op terugloop van leerlingaantallen, maar afgelopen jaar moesten er juist noodlokalen worden gebouwd omdat de school uit zijn nieuwe jasje is gegroeid. Dat is volgens de bestuurder van het RvEC de minst optimale route om het huisvestingsprobleem aan te pakken, maar wel noodzakelijk.

Als in de toekomst een sterke verschuiving is in het aantal leerlingen dat een school heeft – bijvoorbeeld het Wolfsbos opeens veel meer en het RvEC veel minder – kunnen er problemen ontstaan. De een kampt met een gebrek aan ruimte, de ander met leegstand. Als gevolg daarvan kunnen de huisvestingskosten per leerling onacceptabel hoog worden. “Nog verdere stijging van het aantal leerlingen zouden wij toejuichen, maar dat zal er wel toe leiden dat we noodgedwongen een etage op de noodlokalen moeten plaatsen”, legt het RvEC uit. De kosten daarvoor worden dan uit eigen zak betaald.

Subsidie misgelopen

Om de problemen te onderzoeken maakten de scholen samen gebruik van de subsidieregeling ‘Incidentele middelen leerlingendaling voortgezet onderwijs’ van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Een vervolgsubsidie van 700.000 euro lag in het verschiet. Dat bedrag kon worden gebruikt om de kosten voor een verdere samenwerking tussen de scholen op te vangen. Het bedrag was slechts een beperkte tijd beschikbaar. Volgens het RvEC wil RSG Wolfsbos zich eerst breed oriënteren op andere mogelijke samenwerkingsvormen, ook buiten de regio Hoogeveen. Het gevolg was dat de subsidie kwam te vervallen.

Wolfsbos schrijft in hun brief aan het Hoogeveense college van B en W dat de samenwerking tussen beide VO-scholen belangrijk is, maar dat een fusie niet afgedwongen kan worden. “Verplichte samenwerking enkel en alleen vanwege een voorwaardelijk subsidiebedrag – ongeacht de hoogte daarvan- is in dat licht niet aan de dorde. Subsidie is en blijft een middel en geen doel op zich.”