Het giftige jakobskruiskruid verspreidt zich snel in Nederland. Deze gele bloemen kunnen dodelijk zijn voor dieren zoals paarden en koeien. LTO Noord slaat nu alarm en roept overheden op werk te maken van de aanpak. Er zijn brieven geschreven naar de provincie Drenthe, de waterschappen in Drenthe, Rijkswaterstaat en ProRail.

‘Het welzijn van dieren is onze prioriteit. Jacobskruiskruid kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken en zelfs fataal zijn. Hoewel biodiversiteit belangrijk is, moeten we giftige planten verwijderen. Overheden moeten gerichte maaibeleid voeren op plekken met veel Jacobskruiskruid’, aldus Arend Steenbergen,  regiobestuurder LTO Noord-Noord.

Maatregelen
Jakobskruiskruid komt overal voor, zoals in bermen, langs sloten, spoorlijnen, natuurterreinen en bouwterreinen, vaak grenzend aan percelen van boeren. Dit vormt een constante dreiging. LTO Noord roept op tot actieve maatregelen om de verspreiding van Jakobskruiskruid vanaf deze locaties naar aangrenzende agrarische gronden te voorkomen. Specifiek wordt gevraagd om bufferstroken van 50 meter rond agrarische percelen te hanteren waar de plant niet voorkomt of niet mag bloeien.

Percelen onbruikbaar
Jakobskruiskruid bevat pyrrolizidine alkaloïden (PA’s), die giftig zijn voor dieren. Wanneer dieren hooi eten dat besmet is met deze plant, kunnen zij ernstige leverschade oplopen en zelfs overlijden. Boeren doen er alles aan om besmetting van voer door jakobskruiskruid te voorkomen. Zo controleren zij regelmatig de percelen op de aanwezigheid ervan, en steken zij het uit indien mogelijk. Ook vindt er bestrijding plaats indien dit mogelijk is. Dit kost geld en veel extra tijd. Soms is deze druk van jakobskruiskruid zo groot dat percelen niet eens meer bruikbaar zijn voor dieren.

Biodiversiteit
De bestrijding van Jakobskruiskruid staat op gespannen voet met de wens voor meer kruidenrijk grasland. De plant gedijt goed op zandige bodems en kale plekken, waardoor kruidenrijke graslanden de groei van deze plant bevorderen. Dit kan boeren terughoudend maken om over te stappen op kruidenrijk grasland. Daarnaast is bestrijding vaak niet mogelijk in deze percelen vanwege hun kruidenrijke karakter.

Fabels en feiten
Er gaan veel feiten en fabels rond over Jakobskruiskruid. Het is bijvoorbeeld een feit dat Jakobskruiskruid en andere in Nederland voorkomende Kruiskruiden giftig zijn voor zoogdieren, maar het is een fabel dat dieren sterven na één hapje van de planten. Het is ook een feit dat Kruiskruiden giftig zijn voor mensen, maar het is een fabel dat Jakobskruiskruid een groot gezondheidsrisico voor mensen vormt. Het is een feit dat Jakobskruiskruid vanaf 1975 met bijna 50 procent is toegenomen, maar het is een fabel dat deze soort wordt uitgezaaid en een enorm goede windverspreider is.

De toename van Jakobskruiskruid in Nederland en omliggende landen heeft waarschijnlijk te maken met een toename van het aantal geschikte groeiplaatsen door grootschalige aanleg van infrastructuur, bebouwing en het terug geven van landbouwgrond aan de natuur. Daarnaast is Jakobskruiskruid in het verleden ingezaaid in wegbermen, maar dit gebeurt al lang niet meer. Er zijn geen aanwijzingen dat Jakobskruiskruid een andere voorkeur voor groeiplaatsen heeft of zich beter kan verspreiden dan toen de plant minder algemeen was.