Rechten foto: RTV Drenthe

De gemeente Hoogeveen wil met nieuw beleid voorkomen dat tijdelijke arbeidsmigranten zich in de toekomst nog in het centrum van Hoogeveen mogen vestigen. Ook het wonen op recreatieparken en huisvesting van arbeidsmigranten in verschillende dorpskernen wordt aan banden gelegd.

Hoogeveen heeft op dit moment geen beleid voor het huisvesten van tijdelijke arbeidsmigranten, terwijl er naar schatting wel zo’n 1000 arbeidsmigranten wonen in de gemeente. Dat zorgt voor problemen op de huizenmarkt en in woonwijken.

Om die tegen te gaan heeft de gemeente de afgelopen maanden gewerkt aan huisvestingsbeleid voor arbeidsmigranten, dat nu ter inzage ligt. De gemeente wil speciale woonvoorzieningen voor arbeidsmigranten. Eind 2024 moeten er in ieder geval 650 woonplekken zijn gerealiseerd zijn voor arbeidsmigranten.

Locaties

De gemeente acht niet iedere locatie geschikt als woonomgeving voor arbeidsmigranten. “We staan geen huisvesting toe in het stadscentrum van Hoogeveen: in het centrumgebied willen we investeren in kwaliteit”, stelt de gemeente in het conceptbeleid. “Daar hoort bij dat we ook willen investeren in de kwaliteit van de woningvoorraad in het centrumgebied. De huisvesting van arbeidsmigranten past daar niet goed in, omdat dit juist weer extra goedkope woonruimte (vaak met een hoog verloop) toe zou voegen.”

Ook in het centrum van de dorpen Elim, Hollandscheveld en Pesse is geen ruimte voor migrantenwoningen. “Ook in deze kernen willen we investeren in de kwaliteit van de dorpscentra met voorzieningen. Net als in het stadscentrum van Hoogeveen past huisvesting van arbeidsmigranten niet bij de kwalitatieve slag die we willen maken.”

Ook recreatieterreinen mogen geen migranten meer huisvesten, de gemeente wil dat de parken zich alleen nog richten op recreatie. Hoogeveen ziet meer in huisvesting op bijvoorbeeld de randen van bedrijventerreinen.

Arbeidsmigranten

Veel bedrijven in Hoogeveen maken gebruik van tijdelijke arbeidskrachten (variërend van weken tot enkele jaren) uit het buitenland, de verwachting is dat het aantal de komende jaren gaat toenemen en dat er nog eens 430 extra woonplekken nodig zijn, bovenop de al aanwezige vraag van huidige arbeidsmigranten.

Vaak wonen de arbeidskrachten in reguliere woningen en dat zorgt voor problemen. Ze concurreren met andere woningzoekenden en zorgen geregeld voor overlast. “Wanneer er in een straat of wijk veel arbeidsmigranten wonen, kan dit de tolerantie en leefbaarheid onder druk zetten. De kans op overlast neemt toe, doordat arbeidsmigranten vaak ander woongedrag hebben dan lokale bewoners. Maar ook doordat arbeidsmigranten vaak minder binding met hun woonomgeving hebben”, stelt de gemeente.

Omdat niet meteen andere woonvoorzieningen beschikbaar zijn, verbiedt de gemeente niet meteen het wonen in reguliere woningen. Wel worden er regels voor huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten opgesteld om het te ontmoedigen. Zo mag er niet meer in bijgebouwen van woningen worden gewoond, mogen er maximaal vier arbeidsmigranten in een woning wonen, en mag er in een straat maximaal 20 procent van de huizen gebruikt worden voor migrantenhuisvesting.

650 woonplekken

Op korte termijn wordt er gewerkt aan 220 nieuwe woonplekken als alternatief voor de reguliere woningen. Eind 2024 moeten er 650 nieuwe woonplekken klaar zijn. Daarna wordt verder gekeken wat nodig is. Werkgevers, uitzendbureaus en huisvestingsorganisaties zijn verantwoordelijk voor het goed huisvesten van de migranten. “De markt neemt hierin het initiatief: we gaan als gemeente nadrukkelijk geen gronden aankopen om zelf ontwikkelingen aan te sturen”, is de gemeente duidelijk. “We werken in principe mee aan nieuwe initiatieven.”

Met ‘in principe’ bedoelt de gemeente dat er mee wordt gewerkt aan kwaliteitseisen van het nieuwe beleid. Zo zijn er richtlijnen opgenomen voor bijvoorbeeld de grootte van slaapvertrekken en de minimale hoeveelheid sanitaire voorzieningen. In de voorschriften is ruimte voor grote locaties voor meer dan honderd arbeiders, maar ook voor kleinschalige woonplekken. De voorkeur gaat wel uit naar locaties die langdurig gebruikt kunnen worden. Zowel nieuwbouw als aanpassing van bestaand vastgoed zijn bespreekbaar.

Veiligheid werknemers

Met het nieuwe beleid hoopt de gemeente Hoogeveen arbeidsmigranten beter in beeld te krijgen. Daardoor wordt het risico op uitbuiting van arbeidsmigranten ook kleiner. Tegelijkertijd moet het vestigingsklimaat voor bedrijven verbeteren door goede huisvesting van buitenlandse werknemers aan te bieden.

Hoogeveen wil een balans tussen het aantal arbeidsmigranten dat in de gemeente werkt en het aantal woonplekken, om te voorkomen dat er veel arbeidsmigranten van buiten de gemeente afkomen op de goede huisvestingsmogelijkheden. Om dezelfde reden wil Hoogeveen dat andere gemeenten in de regio ook met beleid komen.